Nätverken samordnas av Kjell Källberg. Kjell har lång erfarenhet som konsult men framförallt som anställd inom privat och offentlig sektor. Han har bl.a. varit anställd på Rikspolisstyrelsen, Bankgirocentralen och mer än 25 år som sektions- och Enhetschef på Skatteverket. Kjell satt under flera år på Kammarkollegiet som myndighetsrepresentant i styrgrupp för stora Ramavtalsupphandlingar

Kjell har bred kunskap om Infrastrukturfrågor, förvaltningsfrågor, upphandling, verksamhetsutveckling, uppföljning, utvärdering och IT som förändringsverktyg. Han har ett brett nätverk bland svenska myndigheter och företag.

Kort om koordinatorn

Vill du vara med och lära av och med dina kollegor?

Kontakta:

Kjell Källberg

kjell@wme.se

0706647000

Vill Du vara med?
Myndighetsnätverk

Det ställs höga krav på anställda inom den offentliga sektorn när det gäller att hålla sig uppdaterad och lära nytt. Vissa saker kan man lära sig på kurs men mycket kommer man inte åt via ett par timmars föreläsning.

Ett effektivt sätt att att lära sig är genom s.k. war-stories. Detta  är ”erfarenhetsberättelser” som delas med andra som är i samma eller liknande situation. Genom war-stories är det möjligt att snabbt och effektivt överföra kunskap mellan kollegor. Det är också möjligt att överföra kunskap som är svår att formalisera och ”göra kurs av”.

Ett kompetensnätverk är en öppen arena för kollegialt lärande baserat på war-stories.

I kompetensnätverken blir det möjligt att lära av de som vet mest: dina kollegor! Det blir också möjligt att komma åt ”svåra” och/eller ”mjuka” frågor.

Vi driver idag ett flertal nätverk med chefer och experter från den offentliga sektorn. Nätverken bygger på ett lärande och en kunskapsuppbyggnad inom områden som ledning och styrning, verksamhetsutveckling, olika arkitekturfrågor (från Enterprise Architecture till systemarkitektur), Telefoni, Infrastruktur, upphandlingsfrågor, sociala och andra nya medier, uppföljning, utvärdering etc.

Nätverken hjälper medlemmarna att lära och skaffa nya kunskaper.

Kompetensnätverk -

stöd för kollegialt lärande

Vissa saker lär man sig inte genom att gå på kurs
Våra kompetensnätverk

Kompetensnätverken vänder sig till dig som är chef, ledare och/eller har en expertroll. Du är verksam inom den offentliga sektorn, dvs. stat, landsting, länsstyrelser eller kommun. Du har några års erfarenhet och en vilja att dela med dig av dina erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig nya saker.

 

”Det som ger mest med nätverket är att diskutera gemensamma behov med andra som har samma situation och erfarenhet från statliga myndigheter. Dessutom väljer man ämnesområden tillsammans som man vill fördjupa sig i. En annan bra effekt är att man får ett kontaktnät som man kan utnyttja för dialog och problemdiskussioner”

Vem vänder sig nätverken till?
Hur fungerar nätverken?

Nätverken är en mötesplats för lärande. Deltagarna träffas i en professionell och kollegial miljö baserad på öppen dialog och förtroendefulla samtal. Nätverken samordnas av en koordinator.

Genom att deltagarna känner varandra skapas en atmosfär där deltagarna är villiga att dela med sig av sin kunskap och lära tillsammans.

På grund av Nätverkens sammansättning med stora och små myndigheter har det visat sig lätt att få extern kompetens som har föredragningar om aktuella intressanta ämnen. Vi har under det senaste året haft en rad aktuella ämnen på våra möten som  t ex Digitaliseringsfrågor, GDPR, Jämförande IT-kostnader, molntjänster, praktiska tillämpningar av BlockChain-teknik mm.

Varje möte har en värd, vanligen en av deltagarna. Ofta inleder värden med att kort berätta om ”sin” myndighet och eventuellt något område där värdmyndigheten utmärkt sig. Därefter ger någon av medlemmarna eller koordinatorn en kort introduktion till dagens tema. Därefter följer en fri diskussion. Mötet avslutas med ”formalia” som beslut om kommande moten (tid, plats och tema), nya medlemmar etc. Under dagen brukar det uppstå många  ”spontana” möten mellan deltagare, möten som ofta leder till egna träffar!

Nätverken träffas ca fyra gånger per år, vanligen under en halvdag (10-15). Ibland gör nätverken studiebesök, t.ex. på en myndighet som arbetat med en viss fråga.

I varje nätverk finns maximalt 20 medlemmar vilket innebär att alla känner alla och att alla får möjlighet att delta i diskussionerna. Telefoninätverket har växt ovanför detta men varje möte brukar maximalt innehålla ca 20 deltagare.

Efter varje möte skickar koordinatorn ut protokoll och bilagor (rapporter, skrivelser, länkar etc.)

Det finns fyra stycken nätverk

Hur fungerar nätverken? 

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se

Maila oss

070 66 47 000

Ring oss
Skicka ett meddelande!